Vesta deka vladata ќe gi obešteti estradnite umetnici i muzičarite koi izminatiov period bea onevozmoženi da rabotat, so oduševuvanje ja pozdravija javnite ličnosti, koi znaejќi ja pozicijata na estradnata fela i nejziniot ne legitimen status se plašea deka i ovoj pat zakonski nema da bidat opfateni preku ekonomskite merki što gi najavi vladata.


Sepak i pokraj najavata deka ќe im bide dodelena suma od okolu 30 000 den za dvo mesečnata stagnacija, site se prašuvaa po koi kriteriumi ќe možat da gi dobijat ovie sredstva?
Vo državava ima ogromen broj na muzičari koi ne nastapuvaa vo izminatiot period, odnosno nekade od sredinata na Mart pa se do sega, a osobeno kopjata gi sprotistavija pejačite i sviračite koi ja sporea ramnopravnosta na svojata pozicija i različniot tretman spored koj ќe bidat vrednuvani.


Najaveno beše deka posebna komisija, koja ќe bide sostavena od istaknati umetnici ќe bide zadolžena za razgleduvanje na pristignatite baranja,  a kriteriumite se do skoro ne bea poznati. No, od pred nekolku dena kriteriumite se obznanija i  javno pa taka site možea da proverat dali gi ispolnuvaat i da apliciraat za ovaa vladina pomoš.

Preku Javniot Povik, Vladata na Republika Severna Makedonija gi dostavi slednite kriteriumi:

Pravo na učestvo na javniot povik ima estraden umetnik – lice koe učestvuva vo sozdavanje i interpretacija na izvorna ili sovremena i novokomponirana muzika, koe gi ispolnuva slednive uslovi:
· Da e državjanin na Republika Severna Makedonija;
· Da ne e vraboten ili angažiran so dogovor na delo vo drug praven subjekt, spored evidencijata na Agencijata za vrabotuvanje na Republika Severna Makedonija;
·Da ne ostvaruva drugi prihodi po bilo koj osnov za mesecite april i maj 2020 godina;
·Aktivnostite vo koi trebalo da učestvuva da se otkažani poradi zdravstveno-ekonomskata kriza predizvikana od Koronavirusot Covid-19, što go potvrduva Združenieto na estradni umetnici na Makedonija
·Vo poslednite pet godini da ostvaril značajna muzička kariera, učestvuval vo interpretacija ili sozdavanje na izvorna ili sovremena i novokomponirana muzika, učestvuval na vrvnite festivali od oblasta vo zemjata, što go potvrduva Združenieto na estradni umetnici na Makedonija.

Baranjeto i izjavata koja treba da ja popolnat zainteresiranite lica koi gi ispolnuvaat spomenatite  kriteriumi se prevzemaat preku veb – stranata na Vladata na Republika Severna Makedonija- vlada.gov.mk i  se popolnuvaat  vo elektronska forma, potoa potrebno e da se potpišat,  da se ispečatat i dostavat do Generalniot Sekretarijat na VRSM.
Dokumentacijata može da bide i lično dostavena vo pisarnicata do 16.00 časot vo rabotnite denovi, ili ispratena po pošta adresirana do Generalniot Sekretarijat na VRSM bulevar “Ilinden” br.2  1000 Skopje, najdocna do 30 Juni 2020 godina.

Finansiska poddrška ne može da ostvari estraden umetnik koj e opfaten so Uredbata za finansiska poddrška na samostojnite umetnici za vreme na vonredna sostojba, istiot e primatel na penzija soglasno evidencijata na Fondot na penziskoto i invalidskoto osiguruvanje na RSM, ostvaruva drugi prihodi po bilo koj osnov ili e opfaten so drugite ekonomski merki na VRSM.

Toa znači deka mnogu od muzičarite koi se prijavuvaat kako nevraboteni lica ќe bidat opfateni so ekonomskata merka na platežni kartički vo vrednost od 9000 den, ili 3000 den i automatski zaradi ovoj benefit ne ќe možat da apliciraat za finansiska pomoš od 30 000 den što poprilično gi oštetuva kako potencijalni barateli za ovaa vladina merka.

Isto taka ovaa merka ne gi opfaќaat muzičarite koi ne se pojavile na nekoi festivali i ne sozdale nekoe muzičko delo vo megjuvreme, tuku se zanimavale samo so reprodukitivna aktivnost, a najgolemiot broj na muzičari koi imaa potreba od finansiska pomoš spagja tokmu vo ovaa kategorija, zatoa što istaknatite estradni lica sepak se naogjaat vo podobra finansiska pozicija i možat polesno da go prebrodat ovoj period.
Ovie kriteriumi ušte ednaš potvrduvaat deka so ekonomskite merki ne se opfateni vistinskite ranlivi kategorii tuku i ovoj pat pomošta poveќe e finansiska amortizacija za situiranite i veќe realizirani muzičari koi izgradite ime i pozicija vo svojata branša.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila