Pred samo tri nedeli od održuvanjeto na “Pivo fest” vo Prilep, včera kako grom od vedro nebo odekna vesta deka festivalot se odložuva za slednata 2024 godina. Javnosta na uvid dobi dve objasnuvanja, odnosno oficijalni soopštenija za vakvata odluka, od koi jasno se gleda, narodski kažano “perenjeto za neuspehot” i takanarečenoto prefrlanje na topkata za debaklot što godinava go dožviea gradot Prilep i Prilepčani. No, ne za đabe se veli koj igra so ogan na krajot ќe se opeče, pa taka i našite opštinari, odnosno lokalnata samouprava na čelo so gradonačalnkot Jovčeski, uporno gi ignoriraa minatogodišnite ukažuvanja i kritiki za organizatorot Pece Stoikoski, koj ne samo što ne beše dorasnat za taa uloga, tuku ne beše ni sakan ni poddržan od prilepčani, od mediumite, pa i od samite estradni učesnici, zošto na pola im ostana dolžen, pa potoa opštinata “intervenirase” i moraše da gi sreduva negovite “opaški”. Od toa jasno se gleda kolku našite političari ne go fermaat mislenjeto na svoite sogragjani, koi potoa gi molat da glasaat za niv?! Taa nebuloza potojano ni se povtoruva i redno e narodot da se svesti i vakvite potezi na političarite bezmilosno da gi kaznuva, a vo slučajov kaznata sama si ja izreče opštinskata vlast, koja prekina dve deceniska tradicija i go urnisa dve decniskiot imiđ što ovoj festival mu go donese na gradot Prilep. Bi rekle nedopustivo, žalno i sramno…

No, da odime po red so objasnuvanjeto za rabotite kolku tolku da bidat pojasni.

Nikogaš vo dve deceniskoto postoenje na festivalot na pivoto ne se slučilo do pred samoto održuvanje da ne se znae organizatorot odnosno nositelot na programskiot del, a godinava opštinarite neprirodno molčea i go krieja ortakot odnosno novo osnovanoto Združenie “PIVO FEST-PRILEP” pozadi koe stoi minatogodišnot “isfirkan” organizator Pece Stoikoski. Kolegite od mediumite navremeno se interesiraa i rasprašuvaa za godinešniot konkurs za organizator na “Pivo Fest” vo Opština Prilep, od kade najčesto od PR službata im beše odgovarano deka ušte ništo ne se znae i maksimalno se izbegnuvaa odgovorite, pa praktično nikogaš ne se dozna zošto ne e ponuden konkurs, odnosno javen povik za organizator na manifestacijata i ne se naznačeni kriteriumite što ќe treba prijavenite kandidati da gi ispolnat?!

E sega istata taa PR služba dostavi soopštenie do javnosta koe e poprilično kontradiktorno, odnosno nejasno i dvosmisleno pa ќe go analizirame etapno:

“Vo presret na tradicionalniot datum za organizacija na Festivalot na pivoto, a toa e sredinata na juli i so cel da se odbegnat site špekulacii vo javnosta, kako Opština Prilep sakame da ja informirame javnosta za edinstvenite fakti i vistinskata momentalna situacija povrzana so organiziranjeto na ovaa manifestacija. Do ovoj moment vo Opština Prilep dostaveno e samo edno baranje od Združenie, koe što se prijavi kako potencijalen organizator za ovoj Festival. Istoto toa združenie nema predvideno jasna finansiska konstrukcija nitu programa za realizacija koja što ḱe garantira profesionalna organizacija na nastan od vakvi razmeri. Bi sakale da pojasnime deka Opština Prilep nikogaš vo minatoto ne bila organizator tuku samo poddržuvač na vakvi manifestacii što e slučaj i ovaa godina. Opština Prilep i ovaa 2023 godina ima predvideno da ja poddrži manifestacijata so 1 milion denari od Budžetot namenet za kultura, koj što godinava iznesuva 4 milioni denari. Lokalnata samouprava na opština Prilep ostanuva na stavot deka manifestacijata treba da se održi, bidejḱi festivalot na pivoto i skarata ima kulturen, ekonomski i turistički benefit za gradot. No nedovolnata poddrška za organizacija na godinešniot festival od poveḱe faktori do ovoj moment, vlijae na odlukata za održuvanje ili odložuvanje na manifestacijata. Našata cel kako Opština Prilep e da imame kvaliteten festival so bogata muzička ponuda i sodržini, pa poradi toa smetame deka treba da bidat ispolneti site preduslovi za negova besprekorna organizacija i održuvanje” – stoi vo oficijalnoto SOOPŠTENIE koe včera go dobivme od Opština Prilep.

Jas na ova bi prašala kako može samo edno Združenie (koe se izbegnuva da se napiše so celosnoto ime, što jasno ukažuva na manipulacija) da dostavi baranje za da bide organizator na Pivo Fest, a pri toa da nema nikade naznačeno ni datum, ni javen povik, ni oddelenie ili lica za priem na takvite baranja?!  Ne e vozmožno za organizator na vakva manifestacija da bide prijaveno samo edno Združenie, zošto znaeme deka postoi golem interes od mnogu agencii, produkcii, združenija i poedinci za ovaa manifestacija?!

Znaci podvlekuvam vakvata postapka e NELEGITIMNA, a toa go znaat i opštinarite.

Vtorata stavka na koja ќe se fokusiram e, citiram: “Iistoto toa Združenie (pak ne znaeme koe e) nema predvideno jasna finansiska konstrukcija nitu programa za realizacija koja što ḱe garantira profesionalna organizacija na nastan od vakvi razmeri”?! 

Aloo… Opština pa kako toa go otkrivte pred samoto održuvanje na nastanot koj e kulten za gradot i koj ima centralna uloga kako manifestacija koja e simbol obeležje na gradot i za koja iselenicite od cel svet gi tempiraat svoite odmori kako bi možele da prisustvuvaat i da bidat del od taa fešta?! Kako može tolku neseriozno da si igrate so edna taka važna suština kako što e PIVO FEST, zatoa što toj ne e samo tri dnevna pijanka i panagjur kako što poedinci se obiduvaat da go omalovažat, TOJ e BREND na PRILEP i zasluživa maksimalno posvetuvanje od site činiteli kako i predhodnite 19-et godini. Naglasuvam 19 godini zatoa što godinava si poigravte i so brojkite pa vašeto Združenie koe na golemo veќe preku društvenite mreži počna da go najavuva festivalot, godinešniot apriori go proglasi za 20-ti jubileen što e apsurd za sekoj koj znae da broi i ima uvid vo materijata?!

Dragi moi, jubileeite ne se izmisluvaat, tie se uvažuvaat i odbeležuvaat najdostoinstveno i mnogu pospektakularno, a nemože Pece Stoikoski po želba da si stava brojki kako predznak i da si odbeležuva jubileej što ne e točen!

Ova e klasično igranje so mozgovite na lugjeto i so vistinata, odnosno klasična “sprdnja” što bi rekle srbite.

Odime so slednata stavka: “Opština Prilep i ovaa 2023 godina ima predvideno da ja poddrži manifestacijata so 1 milion denari od Budžetot namenet za kultura, koj što godinava iznesuva 4 milioni denari”!?!

Od duri 4 milioni denari predvideni za kulturata za “Pivo Fest” se planirale 1 milion denari, što e premala suma za vakva obemna manifestacija koja ima ogromni organizaciski trošoci, pa se prašuvam kako dolgogodišni “poddržuvači”(iako znaeme deka ne e toa vistinskiot termin, zatoa što se ogradivte od zborot organizatori), kako ste planirale da gi obezbedite ostanatite sredstva ili očekuvavte Rokfeler da stoi pozadi Združenieto što ќе e organizator na “Pivo Fest” godinava?!

Mnogu nelogično, a nikade nema pojasnuvanje ni za letokot što beše podelen izminatite denovi niz čaršijata i kaj biznismenite i na koj jasno e napišano deka se bara sponzoriranje, odnosno donacija od site trgovci, mali i sredni pretprijatija vo visina od 3 000  do 60 000 denari?!

Vakviot pozdrav niz prilepskata čaršija se komentira kako klasično iznuduvanje, da ne rečam reket, a dopolnitelno zbunuva logoto od Opšitna Prilep koe organizatorot, t.e. Združenieto, odnosno Pece Stoikoski go stavil na letokot i na koj jasno e naznačen i predvideniot datum za nastanot od 13 do 16 juli, pa prašanje e dali “tikvata” puknala tokmu poradi ovoj poteg ili bila zakasneta vakvata strategija pa nemoželo da se soberat pari?!?

Ova e ušte edna NELEGITIMNA forma vo koja vie kako Opština (bilo da e toa preku logo ispečateno na oficijalen letok) participirate!

Znači da sumirame, kako što naglasivte vo soopštenieto “Nedovolnata poddrška za organizacija na godinešniot festival od poveḱe faktori do ovoj moment, vlijae na odlukata za održuvanje ili odložuvanje na manifestacijata”!

Ušte ednaš se prašuvame dali edna glavna institucija kako što e Opštinata može da si dozvoli vakov amaterizam i pred samoto finale da svati deka nema dovolna poddrška od “poveќe faktori” (koi pri toa ne se naznačeni, iako se misli na Stopanska Komora – Prilep, što od sekogaš bila alfa i omega za Pivo Festot), pa odlukata se soopštuva at hok i ja šokirate javnosta samo posle nekolku dena od održavnje na poslednata sednica na Sovet na Opština Prilep, na koja e  donesena odluka za lokacija i realizacija na Pivofestot ?! 

Vpročem na ovaa nelogičnost se povikuva i Združenieto PIVO FEST- PRILEP, odnosno vašiot skrien organizator koj isto taka preku društvenite mreži i mediumite se ogradi so oficijalno soopštenie koe na krajot go priložuvame do čitatelite vo celost:

“Počituvani Prilepčani i poširokata javnost. Sakame da Ve informirame deka ovogodinešnoto jubilejno izdanie na ,,PIVO FEST,, Prilep 2023 se odlaga za slednata 2024 god, so nova lokacija, koncept i sodržina na programata. Obrazloženie; Na sostanokot održan od Stopanskata komora na Prilep, Opština Prilep i biznis felata donesena e odluka, ,,PIVO FEST ,, Prilep 2023, deka nema da se podrži i održi. Dodeka pak sovetot na Opština Prilep na sednicata od 22.06. 2023 donese odluka za dodeluvanje na lokacija za realizacija na ,,PIVO FEST,, 2023 Prilep. ( Prašanjeto e za što se nosi odluka za dodeluvanje na lokacija koga predhodno Stopanskata komora i biznis sektorot donele odluka so namera da ne se podrži i održi festivalot?? ) Za žal ovaa sednica e docna održana i odlukata za dodeluvanje na lokacija za organizacija i realizacija na festivalot e PREDOCNA donesena. So ogled na navremeno podnesenite baranja od strana na Festivalot na 17.11. 2022 i vo April 2023 do Opštinata za organizacija i lokacija na ,,PIVO FEST,, 2023 seušte nema oficijalno izvestuvanje do Festivalot do den denes. So ogled na site ovie gore navedeni pričini ,,PIVO FEST ,, Prilep 2023 god. sprečen e da se održi. Se izvinuvame do Prilepčani i poširokata javnost, se gledame vo 2024 so nova lokacija, nov koncept i nova programa na ,,PIVO FEST,, 2024, VE OSTAVAME VO DOBRO ZDRAVJE. So počit Združenie Internacionalen Festival za pivo i skara ,, Pivo Fest ,, od 2003 Prilep” – objasni Pece Stoikoski čudejki se i sam na nelogičnostite vo procedurata zatoa što naglasuva deka ušte vo edinaeseti mesec 2022 godina i potoa vo April 2023 godina, podnesol navremeno baranje da bide organizator na ovaa manifestacija?!?

Auuu lugje moi pa ovde ne se znae “ko je lud, a ko zbunjen, ko pije, a ko plača”?!

Ako Pece tolku na vreme (ili pred vreme) podnesol baranje (i toa vo dva navrati), a ne obezbedli (kako što naglasija opštinarite vo soopštenieto) “jasna finansiska konstrukcija, ni jasna programska koncepcija”, togaš kako se igralo do posledno na “ovaa karta”, odnosno na ovoj organizator, na koj mu se odobril i datum za održuvanje, pa mu se dalo dozvola za pečatenje na flaeri so opštinsko logo i koj veќe go imaše angažirano Igor Đamabazov za snimanje na video najavi za samiot festival što možea da se vidat preku društvenite mreži?!

Ma totalna papazjanija koja posočuva samo eden vinovnik, a toa e Lokalnata Samouprava odnosno prviot čovek na gradot koj so ovoj poteg si dade avtogol.

Srbite velat “sam pao sam se ubio”, a nie ќe rečeme koj ne sluša reakcija na gragjani i novinari na krajot može samo da se uči od sopstvenie greški ako ne mu e docna…

Biba KRNČESKA

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila