Deka životot pišuva romani ni pokaža životnata prikazna na Atiđe Muratova koja od apsoluten životen autsajder i preživuvač stana mega star koj stigna do crveniot tepih na Oskarite vo Holivud. Nejzinata prikazna koja inpsirativno ja raskaža filmskata ekipa na  “Medena zemja” ne go ostavi nikoj ramnodušen, pred se zatoa što porakata koja ja prenese heroinata od ovoj film beše univerzalna i altruistička. Ednostavno ovaa navidum sitna žena go osvoi svetot so svoeto golemo srce. I vo naletot na taa silna euforija site se natprevaruvaa  da bidat vo nejzino društvo. Popularnosta na Atiđe ja iskoristija i političarite koi ne štedeja vetuvanja za nejzino rabotno angažiranje, snimanje na pesni, sreduvanje na novata kuќa koe za žal do den denešen ne se realizira. Veќe nastapi zimata, a pokrivot na kuќata sušte ne e sreden kako što vetuvaa lokalnite vlasti, pa na Atigje ne i preostana ništo drugo  osven da istapi javno i pobara pomoš od javnosta.

Denovive preku društvenite mreži aktuelna e donatorskata akcija za Atiđe na koja se sobrani okolu 2000 dolari, a potrebni se najmalku 5000 za da može da se osposobi novata kuќa vo Dorfulija koja i ja kupija filmađiite. Taa nema penzija, nitu pak e vrabotena, živee od minimalnata socijalna pomoš i svojot trud, taka što jasno e deka pomošta i e neophodna. Za da e ironijata ušte pogolema odlukata na Atiđe javno da progovori za svojata nezavidna finansiska situacija silno ja pogodi filmskata ekipa koja denovive isprati soopštenije do javnosta vo koe se veli:
“Dokumentarističkiot filmski kodeks sovetuva deka filmskite rabotnici ne treba da gi sledat, sorabotuvaat, pomagaat ili na kakov bilo način da interveniraat vo životot na protagonistite, se naveduva vo reakcija. „I pokraj ovaa praktika, nie odlučivme da im pomogneme zatoa što celosno se soživeavme so niv, od početokot na idejata do najznačajnite uspesi na filmskite festivali. Pravilata gi prekršivme so dobra namera i pritoa angažiravme tim od pravni i socijalni rabotnici koi nè sovetuvaa kako da ja realizirame pomošta za Atiđe Muratova i semejstvoto Sem. Za taa cel go osnovavme združenieto na gragjani „Bekirlija“ preku koešto dosega bea sprovedeni slednite aktivnosti za pomoš na protagonistite: Na Atiđe Muratova, po nejzina želba, ì beše kupena kuḱa, koja dopolnitelno beše kompletno opremena (enterier, banja, pokuḱnina, krevet, mašini za domaḱinstvo itn.) Obezbedeni bea preku sto paketi so hrana i lekovi i privatni lekarski pregledi. Sekoja zima bea obezbedeni drva za ogrev. Se pogriživme i za nejzinite patuvanjata na festivalite vo svetot: Nion (Švajcarija), Saraevo (BiH), Ajvalik (Turcija), Njujork i Holivud (SAD), na koi, pokraj biletite za prevoz, bea obezbedeni i smestuvanje i ličen asistent. Na semejstvoto Sem im beše podareno vozilo; nekolkupati se pravea intervencii vo kuḱata, so cel da im se obezbedat uslovi za zima; kupena e pokuḱnina, postojano im bea praḱani lekovi i golemo količestvo hrana, so što ova semejstvo bi gi zadovolilo uslovite za prehranuvanje na podolgi periodi. Dopolnitelno beše obezbeden i kompjuter, za decata neprečeno da ja sledat onlajn-nastavata ovaa učebna godina. Isto taka, kako dopolnitelen problem se javi i socijalnata pomoš, koja protagonistite ja zemaat redovno. Dokolku im bea isplateni drugi sredstva, togaš, po avtomatizam, socijalnata pomoš ḱe im beše ukinata. Zatoa, od instituciite čekavme da bide izraboten model za mesečno isplaḱanje na konkretna suma, bez da ja izgubat postojnata socijalnata pomoš. So cel da ne se doveduva javnosta vo zabluda na kakov bilo način, odlučivme site dosega sobrani sredstva odednaš da bidat prefrleni na protagonistite, namesto da se najde pravno rešenie tie da dobivaat mesečni nadomestoci, a pritoa da ne bide zagrozena socijalnata pomoš što veḱe ja primaat. Dopolnitelno, združenieto „Bekirlija“, kako i stranicata za donacii, ḱe bidat zatvoreni. Bi sakale da naglasime deka Atiđe Muratova, za nejzinoto učestvo vo dokumentarniot film, ima potpišano dokument, so koj ni dava pravo da go koristime nejziniot lik i delo vo film. Vo dokumentaristikata postoi princip da ne im se plaḱa honorar na protagonistite, nitu da se intervenira vo nivnite životi. No, nie, sočuvstvuvajḱi so niv, sepak odlučivme da im pomogneme. Gorenavedenite donacii i aktivnosti se dokaz deka tie ne samo što ne bea zaboraveni od ekipata tuku, naprotiv, im beše dadena nesebična pomoš. Ekipata na filmot ne zarabotila od milionskite sumi, prezentirani na nekoi mediumi. Tie pari završuvaat kaj distributerite koi vložija finansii vo kampanjite za promocija na filmot” – pojasnija filmađiite.

Ovaa reakcija nedvojbeno pokažuva deka filmskata ekipa odluči da se ogradi od svoite protagonisti so koi ostvari istoriski kinematografski uspeh i da se distancira od ponatamošnite špekulacii.
Atiđe Murovata i posle site ovie previranja vo javnosta ostana doslena na svojata vistina naglasuvajќi deka mirot i zdravjeto i se považni od site materijalni doblesti i deka e podgotvena da ja vrati kuќata samo za da si go zadrži mirot. Kako što reče spremna e da živee povtorno vo Bekirlija na ist način kako pred oskarite no da ima spokoen život…
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila